Etiikka ja toiminnan laatu


Suomen ACC pyrkii nostamaan Suomessa harjoitettavan sielunhoidon sekä terapian laatua. Tätä tavoitetta edistääkseen Suomen ACC on laatinut sekä Eettiset periaatteet että Eettiset ohjeet. Nämä erovat toisistaan siten, että Eettiset periaatteet ovat hyvin yleisellä tasolla esitetyt linjaukset, jotka koskevat kaikkia Suomen ACC:n jäsenryhmiä. Suomen ACC:n Eettiset ohjeet (ns. SAEO-dokumentti) puolestaan tarkentaa Eettisiä periaatteita ja niiden noudattamiseen sitoutuvat Suomen ACC:n akkreditoimat koulutukset sekä sielunhoito- ja psykoterapeutit.


Eettiset periaatteet


Eettisten periaatteiden tarkoitus

Suomen ACC:n eettiset periaatteet luovat pohjan Suomen ACC:lle ja siinä mukana oleville toimijoille. Kaikilta Suomen ACC:n toimijoilta edellytetään sitoutumista Suomen ACC:n eettisiin periaatteisiin. Toimijalla tarkoitetaan Suomen ACC:n jäseniä, toimihenkilöitä sekä Suomen ACC:n hyväksymien koulutusten saaneita ja heitä kouluttavia henkilöitä.


Raamatullinen perusta
Raamattu toimii uskon, elämän ja etiikan ylimpänä ohjeena ja toiminnan perustana. Suomen ACC:n toimija sitoutuu apostoliseen uskontunnustukseen ja elää henkilökohtaisessa suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Hän on vastuullinen Jumalalle, riippuvainen Pyhän Hengen voiman vaikutuksesta sekä sidoksissa kristilliseen seurakuntaan tai kristilliseen yhteisöön.


Suomen ACC:n toimijan tehtävä

Toimija suojelee ja puolustaa ihmiselämää. Hänen tulee edistää terveyttä ja hyvinvointia ja niiden saavuttamista kokonaisvaltaisesti.


Kunnioittaminen, vaitiolovelvollisuus ja toiminnan rajat

Suomen ACC:n toimija kunnioittaa niin omaa kuin asiakkaidensa arvoa ja koskemattomuutta sekä hengellisiä ja eettisiä näkemyksiä. Suomen ACC:n toimija kunnioittaa asiakkaidensa valintoja ja itsemääräämisoikeutta sekä tukee asiakkaidensa vastuuta itsestään ja päätöksistään.
Suomen ACC:n toimija sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen. Hän ei luovuta saamiaan tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaidensa lupaa.
Suomen ACC:n toimijan tulee olla tietoinen henkilökohtaisista, ammatillisista ja muista oman osaamisensa rajoista ja toimia niiden sisällä. Suomen ACC:n toimija ei tavoittele perusteetonta aineellista tai muuta etua.Suomen ACC:n Eettiset ohjeet


Lataa Suomen ACC:n eettiset ohjeet 2012 (SAEO) pdf-tiedostona